LieLa Basis Handbücher

Dekodierungsvideos Schweiz

KA 00 Formen

KA 02 Dialogwörter

KA 06 Die Küche

KA 08 Zimmer und Badezimmer

KA 09 Das Wohnzimmer

KA 12 Verben Haus

KA 13 Emotionen

KA 14 Die Berufe

KA 17 Dialogwörter

KA 18 Die Stadt 1

KA 19 Die Stadt 2

KA 22 Dialogwörter 1

KA 23 Dialogwörter 2

KA 25 Bekleidung

KA 26 Beschwerden

KA 28 Im Geschäft einkaufen 1

KA 29 Im Geschäft einkaufen 2

KA 30 Im Geschäft einkaufen 3

KA 31 Das Wetter

KA 32 Befindlichkeiten

KA 33 Dialogwörter

KA 34 Freizeitaktivitäten

KA 35 Fragewörter

KA 36 Essen und Trinken

KA 37 Besteck und Geschirr

+KA 10 Werkzeuge 1

+KA 11 Dialogwörter

+KA 12 Gartenarbeit 1

+KA 13 Gartenarbeit 2

+KA 14 Werkzeuge 2

+KA 15 Werkzeuge 3

+KA 16 Renovieren

+KA 20 Pflanzen

+KA 21 Dialogwörter

+KA 22 Was man alles macht 1

+KA 23 Was man alles macht 2

+KA 24 Arbeit

+KA 25 Wie man so ist

+KA 26 Modalverben

+KA 30 Dialogwörter

+KA 31 Adjektive 1

+KA 32 Adjektive 2

+KA 33 Am Auto

+KA 34 Verben 1

+KA 35 Fachausdrücke Auto

+KA 36 Verben 2

+KA 40 Dialogwörter

+KA 50 Dialogwörter

+KA 60 Dialogwörter